Friplads

Hellested Friskole og Børnehus har to slags fripladsordninger, som er beskrevet her:

Første fripladsordning:

Fristen for at sende en fripladsansøgning til denne fripladsordning er senest 15. august hvert år, og man søger for et skoleår ad gangen.

Forældre kan søge om økonomisk fripladsstøtte til skolepenge og SFO (SFO dog kun fra 0.-3. klasse) på baggrund af forældrenes indkomstgrundlag, opgjort på grundlag af indkomsten for kalenderåret forud for det kalenderår, hvori skoleåret begynder.

1) ​Hvis forældrene er gift med hinanden eller har fælles folkeregisteradresse uden at være gift med hinanden, beregnes støtten ud fra forældrenes samlede indkomstgrundlag.

2)​ Hvis forældrene er skilt, separeret eller ikke gift med hinanden uden at have fælles folkeregisteradresse, beregnes støtten ud fra indkomstgrundlaget hos den af forældrene,

a) ​der har forældremyndigheden, eller

b)​ på hvis adresse eleven er tilmeldt folkeregisteret, hvis forældrene har fælles forældremyndighed.

Kriterierne fastsættes af Fordelingssekretariatet, som administrerer fripladser for friskoler – se på nedenstående fordelingsnøgle, om du er berettiget:

Fordelingsnøgle Skolepenge og SFO

Hvis du er berettiget, så send en mail til kontor@hellested365.dk, hvor skemaet ”Forældreansøgning” i udfyldt stand samt seneste årsopgørelse vedlægges.

Hvis Fordelingssekretariatet vurderer, at du er berettiget til friplads, udbetales tilskud til friskolen i december måned. Det bevilgede fripladstilskud vil blive registreret over din månedlige opkrævning, således at opkrævningen bliver reduceret med et tilsvarende beløb.

ANDEN FRIPLADSORDNING, SOM KAN SØGES EFTER DEN 15. AUGUST:

​I helt særlige tilfælde kan der bevilges friplads af bestyrelsen til børn der allerede er indskrevet, og hvor familien rammes af en social begivenhed, såsom mistet job, alvorligt sygdom og lignende, hvor man bliver økonomisk trængt. Disse fripladser er i et begrænset antal.

Selvom man har modtaget kommunal fripladsstøtte i Hellested Børnehus, betragtes man ved ansøgning til denne fripladsordning som udefrakommende.

Du kan i sådanne tilfælde søge om økonomisk fripladsstøtte til skolepenge og SFO (SFO dog kun fra 0.-3. klasse) efter samme kriterier, som beskrevet under ”Første fripladsordning”. Se derfor fordelingsnøglen under dette afsnit.

​Disse fripladser behandles på næstkommende bestyrelsesmøde efter ansøgning, skemaet ”Forældreansøgning” og seneste årsopgørelse er modtaget i udfyldt stand.

Disse fripladser bevilges altid fremadrettet og tidligst fra den næstkommende 1. i måneden efter ansøgningen har været behandlet af bestyrelsen. Bevillingen er i udgangspunktet altid gældende frem til den 31. juli i det skoleår man søger.

Hvis du er berettiget ifølge ovenstående kriterier og fordelingsnøgle, skal du sende en mail til kontoret på info@hellestedfriskole.dk, hvori du begrunder din ansøgning, vedhæfter skemaet ”Forældreansøgning” og seneste årsopgørelse.

Vær opmærksom på, at tilskuddet, uanset hvilken type, varierer fra år til år og må betragtes som et forholdsvist lavt beløb.

​Link til Tilskudsbekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=17671

KONTAKT

​Hellested Friskole og Børnehus

CVR: 34750858

Tåstrupvej 2, 4652 Hårlev 

Telefon skolens kontor: 61 43 58 25 (mandag-torsdag kl. 9-14 og fredag kl. 9-12)

Telefon Børnehus: 61 43 71 25

Telefon SFO: 61 43 79 10

​E-mail: info@hellestedfriskole.dk

Samarbejdspartnere og støttefonde​