Trivsel / undervisningsmiljø

Mindst en gang årligt gennemføres der i alle klasser/grupper af børn en undersøgelse af undervisningsmiljøet ved brug af evalueringsredskab fra www.klassetrivsel.dk. Hvis vi i forhold til enkelte børn, grupper af børn eller hele klasser oplever manglende trivsel, går vi aktivt ind i det. Indsatsen her beror på problemstillingens kontekst, men det er normal praksis at indbyde forældrene til en dialog omkring problemstillingen, så vi i fællesskab kan få skabt en positiv udvikling i forhold til den eksisterende situation.

Ved den seneste trivsel- og undervisningsmiljøundersøgelse fra først i 2023 viste det generelt, at børnene oplever trivsel på skolen og i undervisningen. Der er visse ting, som kan forbedres børnene imellem, hvorfor vi bevidst arbejder med at sætte sociale mål både for den enkelte elev og for fællesskabet. Vi arbejder således målrettet på, at vi er en skole, hvor eleverne er gode til at tage ansvar for mere end sig selv. Dette ansvar udvikles i dagligdagen i et tæt samarbejde børn/børn og børn/voksne imellem, men vi ved samtidig også, at hvor der er mange mennesker og hos os særligt børn sammen, sker det med jævne mellemrum, at nogen bliver uenige om tingene.

Da relationerne er tætte, bliver uenigheder og eventuelle drillerier taget i opløbet, så vi forsøger at undgå, at der udvikler sig en følelse af mobning hos det enkelte barn. Dette arbejde er dog erfaringsvist et vedvarende arbejde, som aldrig får hvile, uden at man eksplicit er inde og arbejde med relationerne børnene imellem.​

Vi har i forhold til elevinddragelsen i undervisningen også styrket vores indsats med udbygning og inddragelse af elevrådet. Elevrådet har taleret såvel i forhold til lærerne, ledelsen og bestyrelsen og kan herigennem komme til orde med deres ønsker og tanker. Vi er også opmærksomme på, at der fortsat er et udviklingspotentiale i at få eleverne til at opleve, at de er medinddraget i udviklingen af undervisningen. Vi er dog i samme moment også klar over, at med følelsen af medinddragelse skal følge en følelse af medansvar hos den enkelte. 

KONTAKT

​Hellested Friskole og Børnehus

CVR: 34750858

Tåstrupvej 2, 4652 Hårlev 

Telefon skolens kontor: 61 43 58 25 (mandag-torsdag kl. 9-14 og fredag kl. 9-12)

Telefon Børnehus: 61 43 71 25

Telefon SFO: 61 43 79 10

​E-mail: info@hellestedfriskole.dk

Samarbejdspartnere og støttefonde​