Særligt fripladstilskud til forældre som er økonomisk ramt på grund af COVID-19

På baggrund af en økonomisk hjælpepakke til fri- og privatskoler er der indført et særligt COVID-19 fripladstilskud til forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af COVID-19.

Tilskuddet kan søges med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2020 og frem til 31. juli 2021. COVID-19 fripladstilskud kan søges til:

 1. Elever med én eller flere forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af ledighed som følge af COVID-19.
 2. Elever med én eller flere forældre med selvstændig virksomhed eller som er ejere af små virksomheder og som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af tab af B-indkomst eller omsætningsnedgang som følge af COVID-19.​

Elevens biologiske forældre/adoptivforældre kan søge. I tilfælde hvor begge forældre oplever en væsentlig forringelse af egne økonomiske forhold, er det kun den ene forælder der skal søge.​

Hvis man er berettiget

 • udgør tilskuddet 75% af den faktiske forældrebetaling for den enkelte elev, dog med et loft på forældrebetalingen,
 • skal man hver måned overfor skolen på tro- og love tilkendegive, at tilskuddet ønskes opretholdt. Dette gøres ved, at man svarer på en mail, som sendes til ansøger fra skolens kontor.
 • vil tilskuddet blive overført til din bankkonto hver måned for de måneder, hvor man er berettiget.

Du kan finde vejledning og ansøgningsskema på intra og skolens hjemmeside, ligesom materialet også kan rekvireres ved henvendelse til skolens kontor.​

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM SÆRLIGT FRIPLADSTILSKUD TIL FORÆLDRE, SOM HAR OPLEVET EN VÆSENTLIG FORRINGELSE AF SINE ØKONOMISKE FORHOLD PÅ GRUND AF COVID-19.

Elevens biologiske forældre/adoptivforældre kan søge. I tilfælde hvor begge forældre oplever en væsentlig forringelse af egne økonomiske forhold, er det kun den ene forælder der skal søge. Den ansøgende forælder skal aflevere korrekt udfyldt ansøgningsskema ”Ansøgning om COVID-19 fripladstilskud” til kontoret.​

Ansøgningsskemaet indeholder følgende felter, som skal udfyldes:

 • Skolens navn.
 • Ansøger, cpr.nr. og mailadresse.
 • Elev/elever på skolen der søges om tilskud til, cpr.nr., klassetrin og hvad der ansøges om tilskud til. Vær opmærksom på, at der kun kan søges om tilskud til SFO-betaling fra 0.-3.kl..
 • Oplysninger om direkte økonomisk påvirkning som følge af COVID-19 og startdato.
 • Dato og underskrift på ansøgningen, samtykkeerklæring samt tro og love-erklæring.​

Tilskud kan ydes til:

 • Elever med én eller flere forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af ledighed som følge af COVID-19.
 • Elever med én eller flere forældre med selvstændig virksomhed eller som er ejere af små virksomheder, og som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af tab af B-indkomst eller omsætningsnedgang som følge af COVID-19.​

På ansøgningen skal du angive, hvilken form for økonomisk påvirkning du er ramt af som følge af COVID-19. Denne ansøgning skal du kun udfylde én gang, - den første gang du søger.

BEMÆRK!

Du skal herefter, hver måned, via en mail som sendes fra kontoret til din oplyste mailadresse, overfor skolen tilkendegive, at ansøgningen om COVID-19 fripladstilskud ønskes opretholdt og på tro og love erklære, at betingelserne herfor fortsat er opfyldt. Fristen for svar på denne tilkendegivelse er senest den 1. i måneden efter ansøgningsmåneden. Hvis du ikke svarer inden for fristens udløb, bortfalder tilskuddet.

BEMÆRK!

Du skal, på det tidspunkt, hvor du ikke længere har en væsentlig forringelse af egne økonomiske forhold pga. COVID-19, oplyse det til skolen for derved at bringe tilskuddet til ophør. 

Du skal opbevare dokumentation, (f.eks. opsigelse, regnskabsdokumentation eller lign.) for den økonomiske påvirkning som følge af COVID-19 og varigheden heraf, indtil 31. december 2022.

Selve ansøgningen skal udskrives før den kan udfyldes. På grund af de personfølsomme oplysninger som ansøgningen indeholder, kan ansøgningen fremsendes over intra, - ikke pr. mail, da vi ikke har sikker mail. Ansøgningen kan også afleveres personligt til kontoret, eller du kan fremsende/aflevere ansøgningen til skolens postkasse. Vi overfører tilskuddet til din bank, du bedes derfor oplyse kontoret om registrerings- og kontonummer.​

KONTAKT

​Hellested Friskole og Børnehus

CVR: 34750858

Tåstrupvej 2, 4652 Hårlev 

Telefon skole: 61 43 58 25

Telefon børnhus: 61 43 71 25

Telefon SFO: 61 43 79 10

​E-mail: info@hellestedfriskole.dk

Samarbejdspartnere og støttefonde​